Gegevensbescherming

1. geldigheid

Dit privacybeleid regelt de behandeling door dynco AG, climaqua.com ("climaqua.com", "wij"), Bolligenstrasse 90, 3065 Bolligen, Zwitserland, van persoonsgegevens van klanten en bezoekers ("u") van haar websites en mobiele toepassingen, bijv. apps, ("website"), ongeacht of deze afkomstig zijn van de betrokkene of van derden, en ongeacht of de persoonsgegevens via de website of anderszins aan climaqua.com worden doorgegeven.

2. contact

U kunt op de volgende manieren contact met ons opnemen:

DYNCO AG
www.climaqua.com
Bolligenstrasse 90
CH-3065 Bolligen
Beheer: Yves Durrer

U kunt onze functionaris voor gegevensbescherming als volgt bereiken:

DYNCO AG
www.climaqua.com
Functionaris voor gegevensbescherming
Bolligenstrasse 90
CH-3065 Bolligen

E-mail voor vragen over gegevensbescherming: datenschutz@dynco.ch


Algemeen

Dynco AG, climaqua.com houdt zich aan de wettelijke bepalingen van gegevensbescherming. Alle persoonlijke gegevens verzameld in de loop van de registratie of gemaakt tijdens het gebruik en beschermd door de Zwitserse Wet Bescherming Persoonsgegevens (hierna "DPA") of de Europese Verordening Gegevensbescherming (hierna "EU GDPR") zal uitsluitend worden gebruikt voor het doel van de nakoming van het contract, tenzij, in het bijzonder in overeenstemming met dit privacybeleid, heb je uw uitdrukkelijke toestemming gegeven voor een verder gebruik of de toepasselijke wet staat een dergelijk gebruik. Onze medewerkers zijn verplicht persoonlijke gegevens vertrouwelijk te behandelen.

Aangezien wij de meeste persoonsgegevens elektronisch verwerken, hebben wij passende organisatorische en technische maatregelen genomen (bijvoorbeeld IT-beveiligingsmaatregelen) om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens worden beschermd. Ook trainen wij onze medewerkers regelmatig op het gebied van gegevensbescherming en informatiebeveiliging.

 
3. welke persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel

Wij kunnen van u stamgegevens verzamelen (indien van toepassing, bedrijfsnaam, naam, adres, e-mail, enz.), persoonsgegevens over de diensten die u hebt afgenomen, uw gegevens over betalingstransacties, uw online voorkeuren en uw klantenfeedback.

Wij gebruiken deze persoonsgegevens om met u te communiceren, om zaken met u te doen, om de website te beheren, voor facturering, marktonderzoek en marketing, bijvoorbeeld om ons klantenbestand te analyseren of om contact met u op te nemen per post, e-mail of sms.

Invoervelden voor persoonsgegevens die voor het gebruik van ons aanbod verplicht zijn, worden bij het verzamelen dienovereenkomstig gemarkeerd. De verstrekking van persoonsgegevens in andere velden is vrijwillig. U kunt ons te allen tijde meedelen dat u niet langer wenst dat deze vrijwillig verstrekte persoonsgegevens worden verwerkt (zie punt 13, Uw rechten).

U stemt ermee in dat wij persoonlijke gegevens over uw kredietwaardigheid verzamelen.

Vervolgens worden uw surf- en gebruiksgegevens verzameld. Deze omvatten bijvoorbeeld de browser en browserversie waarmee u de website bezoekt, het besturingssysteem dat u gebruikt, de website vanwaar u via een link op onze website bent gekomen en welke elementen van de website u gebruikt en hoe. Deze persoonsgegevens worden samen met het IP-adres van uw toegangsapparaat opgeslagen. Ze worden gebruikt om onze website correct weer te geven en te optimaliseren, om bescherming te bieden tegen aanvallen of andere inbreuken en om de website voor u te personaliseren. Wij trekken uit deze surf- en gebruiksgegevens geen conclusies over de betrokken personen en evalueren de persoonsgegevens alleen anoniem, tenzij wij de persoonsgegevens nodig hebben om wettelijke overtredingen op te helderen.

 
4. bewaartermijn

Wij verwerken persoonsgegevens alleen zo lang als nodig is voor het betreffende doel of als de wet dat voorschrijft.

Als u een account bij ons hebt aangemaakt, bewaren we de verstrekte stamgegevens voor onbepaalde tijd. U kunt echter te allen tijde verzoeken om verwijdering van de account (zie paragraaf 10, Uw rechten). We verwijderen de stamgegevens tenzij we wettelijk verplicht zijn deze te bewaren.

In het geval van een bestelling zonder account worden uw stamgegevens na afloop van de garantieperiode of het einde van de dienst verwijderd, voor zover wij niet wettelijk verplicht zijn deze te bewaren. Deze verwijdering kan onmiddellijk plaatsvinden of in het kader van periodieke verwijderingen.

Indien wij verder zakelijk contact met een betrokkene willen weigeren wegens misbruik, wanbetaling of andere legitieme redenen, bewaren wij de desbetreffende persoonsgegevens gedurende vijf jaar, of tien jaar in geval van recidive.

 
5. verwerking door derden en in het buitenland

Wij kunnen ook persoonsgegevens laten verwerken door groepsmaatschappijen of derden voor bovengenoemde doeleinden.

Deze bedrijven zijn marketing- en marktonderzoeksbedrijven, bedrijven die de technische werking van onze informatietechnologie voor ons uitvoeren (outsourcingpartners, onderhoudsdienstverleners, hostingdienstverleners, clouddienstverleners), analysediensten (zie punt 8), financiële dienstverleners, incassobedrijven of advocaten en autoriteiten. Als wij groepsmaatschappijen of derden opdracht geven om persoonsgegevens te verwerken, wordt de derde zorgvuldig geselecteerd en moet deze passende beveiligingsmaatregelen nemen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw persoonsgegevens te garanderen.

U stemt ermee in dat wij uw informatie delen met kredietinformatiebureaus zodat zij ons en derden kunnen beschermen tegen wanbetaling.

De verwerking door ons of de genoemde derden kan ook plaatsvinden in Europese of niet-Europese landen. In dit geval zorgen wij voor voldoende contractuele garanties dat een dergelijke derde partij de persoonsgegevens gebruikt in overeenstemming met de wettelijke vereisten en uitsluitend in het belang van climaqua.com. Deze garanties zijn gebaseerd op de normen van de Europese Commissie (ook erkend in Zwitserland). U heeft recht op inzage in de desbetreffende garanties in de respectieve contracten.

 
6. analysediensten

Wij maken gebruik van diensten van derden om het surfgedrag te analyseren. Wij integreren ook gedeeltelijk inhoud van andere websites.

Door middel van de analysediensten meten wij het gebruik van de website en evalueren dit. of laten dit meten en evalueren. Daartoe kan de externe dienstverlener ook permanente cookies, pixeltags of soortgelijke technologieën gebruiken (zie punt 10). Het externe bedrijf kan uw gebruik van onze website volgen, deze informatie combineren met gegevens van andere websites die u hebt bezocht en die ook door het externe bedrijf worden gevolgd, en deze bevindingen voor eigen doeleinden gebruiken (bijv. het sturen van reclame).

Deze website maakt gebruik van Google Analytics.

U stemt ermee in dat wij analytische diensten in deze zin gebruiken op onze websites.

 
7. integratie van elementen van derden op de website van climaqua.com

Op onze website is inhoud van verschillende derde partijen geïntegreerd, zoals video's van videoplatforms zoals YouTube of knoppen van socialemediaplatforms (zoals Facebook of Twitter). Met deze inhoud kunnen bezoekers inhoud van die platforms op onze website consumeren of eenvoudigweg onze inhoud delen op de betreffende sociale netwerken.

Bij het surfen op onze website wordt, wanneer dergelijke inhoud als onderdeel van de website wordt weergegeven, automatisch een verbinding met de servers van de derde aanbieder tot stand gebracht. Daarbij worden persoonlijke gegevens over uw websitebezoek, in het bijzonder uw IP-adres, aan deze derde aanbieder doorgegeven. Als u op het moment van het bezoek bij de betreffende derde aanbieder bent ingelogd (bijvoorbeeld met een Facebook- of Google-account), is het dus mogelijk dat deze derde kan vaststellen dat u onze website hebt bezocht.

U geeft ons hierbij toestemming om deze informatie te delen met de derde partij bij wie u uw rekening aanhoudt.

De informatie over het doel en de omvang van de gegevensverwerking door dergelijke derde aanbieders, alsmede uw rechten en instellingsmogelijkheden in dit verband kunt u bij de betrokken derde aanbieders verkrijgen.

 
8. cookies en pixeltags 

Wij gebruiken cookies en pixeltags op onze website.

Cookies zijn datapakketjes die van de webserver van onze website naar uw browser worden gestuurd, op uw computer worden opgeslagen en bij een volgend bezoek weer van de webserver worden gehaald. Cookies slaan informatie op over de online voorkeuren van de bezoekers van onze website en stellen ons in staat de bezoekerservaring te verbeteren.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen sessiecookies en permanente cookies. Sessiecookies worden gebruikt om informatie die tijdens een specifiek bezoek aan onze website (bijv. in de online shop) op de server is opgeslagen, bij elk bezoek uniek aan u of uw internetbrowser toe te wijzen (bijv. zodat de inhoud van het winkelmandje niet verloren gaat). Sessiecookies worden gewist nadat u uw internetbrowser hebt afgesloten. Permanente cookies worden gebruikt om uw voorkeuren (bijv. de taal van de website) op te slaan gedurende meerdere bezoeken aan onze website, dus ook na het sluiten van uw internetbrowser, of om een automatische login mogelijk te maken. Permanente cookies worden pas verwijderd nadat uw internetbrowser volgens de instellingen is ingesteld (bijvoorbeeld een maand na uw laatste bezoek).

Door onze website te gebruiken stemt u in met het gebruik van cookies.

U kunt bestaande sessie- of permanente cookies in uw internetbrowser te allen tijde verwijderen en de instelling van verdere cookies in de instellingen van uw browser deactiveren. Deactivering kan echter de functies van onze website belemmeren.

Pixel tags (ook bekend als tracking pixels, web beacons, clear GIFS of canvas) zijn kleine voor de bezoeker onzichtbare graphics die in uw internetbrowser worden geladen wanneer u onze website bezoekt. Wanneer de pixeltag door uw internetbrowser wordt opgeroepen, wordt bepaalde informatie opgeslagen in de logbestanden van de desbetreffende server (bijvoorbeeld de datum en het tijdstip van uw webbezoek of bepaalde gegevens over uw eindapparaat, zoals de schermresolutie of het IP-adres).

 
9. rechtsgrondslagen van de verwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonlijke gegevens door ons en andere partnerbedrijven ligt over het algemeen in de huidige gegevensbeschermingsverordening DSGVO.

In gevallen waarin wij willen weigeren om in de toekomst contracten af te sluiten met betrokkenen wegens misbruik, wanbetaling of soortgelijke legitieme redenen, behouden wij ons het recht voor om de naam, voornaam, adres en e-mailadres van een betrokkene alsmede de persoonsgegevens met betrekking tot de omstandigheden van het betreffende geval voor ons eigen belang te bewaren, op basis van artikel 13, lid 1, DSG (komt overeen met artikel 6, lid 1, onder f), EU DSGVO).

 
10. uw rechten

Op verzoek zullen wij elke betrokkene meedelen of en, zo ja, welke persoonsgegevens over hem worden verwerkt (recht op bevestiging, recht op informatie).

Op uw verzoek:

> Wij zien geheel of gedeeltelijk af van de verwerking van persoonsgegevens (recht om uw toestemming voor de verwerking van niet absoluut noodzakelijke persoonsgegevens in te trekken; recht om vergeten te worden). Wij zullen uw verzoek om te worden vergeten ook meedelen aan derden aan wie wij uw persoonsgegevens eerder hebben verstrekt.
 
> wij corrigeren de relevante persoonsgegevens (recht op rectificatie)
 
> Wij beperken de verwerking van de desbetreffende persoonsgegevens (recht op beperking van de verwerking; in dit geval zullen wij uw persoonsgegevens alleen opslaan of gebruiken om onze wettelijke rechten of de rechten van een andere persoon te beschermen).
 
> de betrokken persoonsgegevens in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machinaal leesbaar formaat ontvangen (recht op gegevensoverdraagbaarheid)

Om een dergelijk verzoek in te dienen om een in deze sectie beschreven recht uit te oefenen, bijvoorbeeld als u niet langer e-mailnieuwsbrieven van ons wilt ontvangen of uw account wilt verwijderen, gebruikt u de relevante functie op onze website of neemt u contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming of een personeelslid zoals beschreven in sectie 2 (Contact).

Als wij niet aan een verzoek voldoen, zullen wij u de redenen daarvoor meedelen. Wij kunnen bijvoorbeeld wettelijk weigeren om uw persoonsgegevens te wissen als deze nog steeds nodig zijn voor de oorspronkelijke doeleinden (bijvoorbeeld als u nog steeds een dienst van ons ontvangt), als de verwerking is gebaseerd op een dwingende rechtsgrondslag (bijvoorbeeld wettelijke boekhoudkundige vereisten), of als wij zelf een hoger belang hebben (zoals in het geval van een rechtszaak tegen de betrokkene).

Indien wij bij de verwerking van persoonsgegevens een hoger belang tegen u aanvoeren, hebt u het recht om niettemin bezwaar te maken tegen de verwerking, mits uit uw bijzondere situatie een andere belangenafweging voortvloeit dan bij andere betrokkenen (recht van bezwaar). Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als u een persoon van openbaar belang bent of als de verwerking een risico inhoudt dat u door derden wordt geschaad.

Als u niet tevreden bent met ons antwoord op uw verzoek, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een bevoegde toezichthoudende autoriteit, bijvoorbeeld in het land waar u woont of bij de maatschappelijke zetel van climaqua.com (klachtrecht).

 
11 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Dit privacybeleid en de op basis van of in verband met dit privacybeleid gesloten overeenkomsten zijn onderworpen aan het Zwitserse recht, tenzij het recht van een ander land dwingend van toepassing is. De plaats van jurisdictie is de maatschappelijke zetel van Dynco AG, climaqua.com, tenzij een andere plaats van jurisdictie dwingend is bepaald.