Afdruk

Alle rechten voorbehouden

Alle rechten voorbehouden aan dynco AG (2023). Alle teksten, afbeeldingen, grafieken, geluids-, animatie- en videobestanden en hun rangschikking zijn onderworpen aan het auteursrecht en andere wetten ter bescherming van het intellectuele eigendom. De inhoud van deze website mag noch voor commerciële doeleinden noch voor verspreiding worden gekopieerd, gewijzigd, verspreid of op andere wijze aan derden ter beschikking worden gesteld. Gebruik op andere websites is eveneens verboden. U mag de inhoud van deze website uitsluitend downloaden voor persoonlijk, niet-commercieel privégebruik, op voorwaarde dat u alle vermeldingen inzake auteursrecht, handelsmerken en andere eigendomsrechten intact laat en, in het bijzonder, deze vermeldingen niet wist of op een andere manier onleesbaar maakt. Elke wijziging of gebruik van de inhoud van onze website voor andere doeleinden vormt een inbreuk op onze rechten en is strikt verboden.

Neem contact op met

DYNCO AG
Bolligenstrasse 90
CH-3065 Bolligen
CHE-100.694.093
Telefoon: +41315557910
E-mail: office@dynco.ch

Garantie

Onze webshop is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Hoewel wij ervan uitgaan dat de door ons verstrekte informatie juist is, kan deze toch fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij verstrekken de informatie dan ook zonder enige garantie of waarborg, hetzij uitdrukkelijk hetzij stilzwijgend. Eveneens uitgesloten zijn alle impliciete garanties betreffende verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk op wetten en octrooien. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze website, voor zover deze niet berust op opzet of grove nalatigheid onzerzijds. In het bijzonder garanderen wij niet dat onze website, de inhoud ervan en/of de server waarop deze is opgeslagen vrij zijn van virussen. Verder wijzen wij erop dat wij geen toezicht houden op andere websites die een link hebben naar onze website en niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud daarvan.

Licentierechten

CLIMAQUA® wil zich aan u voorstellen met een innovatief en informatief internetprogramma. Wij hopen dan ook dat u veel geniet van uw bezoek aan onze website. De intellectuele intellectuele eigendom, zoals octrooien, handelsmerken en auteursrechten, is beschermd en deze website verleent geen licentie voor het gebruik van de intellectuele eigendom van CLIMAQUA® of derden.

Uw Wij willen graag weten wat u van onze producten en onze website vindt. website. Wij willen u er echter op wijzen dat wij alle ontvangen van u als niet-vertrouwelijk beschouwen. Bovendien staat het ons vrij om uw informatie te gebruiken op elke manier die wij geschikt achten, zonder enige verplichting jegens u. De informatie wordt eigendom van Dynco AG en wij zijn gerechtigd alle ideeën, concepten, know-how of technische informatie te gebruiken. ideeën, concepten, knowhow of technische informatie te gebruiken voor alle informatie voor welk doel dan ook, inclusief maar niet beperkt tot het ontwikkelen, vervaardigen en productie en verkoop van producten zonder enige vergoeding aan u. vergoeding aan u moet worden betaald.

Beelden en aanduiding van massa's

Graag Let op: Alle afmetingen op deze website zijn circa bij benadering en zijn niet gegarandeerd. Elke afbeelding is representatief voor het product in kwestie. Verdere ontwikkelingen of afwijkingen door de natuur - van moeder door moeder natuur of met de hand - van de getoonde modellen zijn voorbehouden. voorbehouden.

Ontwerp en concept van deze website door dynco AG.